Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στον τομέα "delicrop.com" συμπεριλαμβανομένου και των υποτομέων του (στο εξής αναφερόμενος ως «Ιστοσελίδα») από την ομάδα αρμόδιων ατόμων που την διαχειρίζονται (στο εξής ως «Διαχειριστές»). Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή επιθυμήσουν.

Στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, ορίζεται ως «Χρήστης» οποιαδήποτε οντότητα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με οποιαδήποτε Συσκευή ή άλλο τρόπο.

Όπου «Εμείς», είναι είτε Ιδρυτής, είτε η Ιστοσελίδα, είτε οι Διαχειριστές.

Όπου «Χρήστης», είναι οποιαδήποτε οντότητα που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.

Όπου «Μέλος» είναι ο Χρήστης που είναι εγγεγραμμένος στην Ιστοσελίδα.

Όπου «Παραγωγός» είναι το Μέλος εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει λογαριασμό παραγωγού στην Ιστοσελίδα

Όπου «Μεταπωλητής» είναι το Μέλος εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει λογαριασμό μεταπωλητή στην Ιστοσελίδα

Όπου «Πωλητής» είναι είτε ο Παραγωγός είτε ο Μεταπωλητής

Όπου «Αγοραστής» είναι οντότητες όπως καταναλωτής, έμπορος, επιχείρηση

«Συσκευή» είναι οποιοδήποτε μέσο χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.


Πρόσβαση και χρήση

Γενικά

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, συμφωνείται και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση στην Ιστοσελίδα για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται στην χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που διαθέτει, δηλώνουν ότι την χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους & Προϋποθέσεις χρήσης κατά την χρονική στιγμή που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Επομένως οι Χρήστες οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και να τους αποδεχτούν, πριν συνεχίσουν την περιήγησή τους στον δικτυακό τόπο. Εφόσον δεν συμφωνούν με τους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης, παρακαλούνται να μην τον χρησιμοποιούν.

Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του με τον όρο ότι συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς νόμους, τα χρηστά ήθη, τους γενικούς και ειδικούς όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου εκτός από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα από άλλη χώρα, αποδέχεστε ότι έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι σέβεται τους άλλους χρήστες. Στην περίπτωση που οι Διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου διαπιστώσουν ότι κάποιος Χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του ιστοτόπου ή προκαλεί βλάβη σε άλλους Χρήστες ή οποιοδήποτε τρίτο με δόλιο σκοπό, τότε δύνανται να διαγράψουν ή να αποκλείσουν τον συγκεκριμένο Χρήστη από την πρόσβαση του σε αυτό.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει, θα συλλέξει ή θα αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του για την παρενόχληση των άλλων χρηστών με ανεπιθύμητα μηνύματα spam.

Οι Χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην Ιστοσελίδα για παράνομο σκοπό, όπως προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα βλάψουν τον δικτυακό τόπο, ούτε τρίτους με εισαγωγή ή διάδοση ιών από οποιαδήποτε Συσκευή, παρεμπόδιση λειτουργίας της Ιστοσελίδας κλπ.

Αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη και θα αποζημιώσετε τον Ιδρυτή ή/και τους Διαχειριστές σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον τους από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον του Ιδρυτή ή/και των Διαχειριστών, βασίζεται σε ενέργειες που προήλθαν από χρήση της δικής σας Συσκευής ή του λογαριασμού σας.

Εγγραφή χρήστη

Ο Επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου προκειμένου να χρησιμοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες του, πρέπει να εγγραφεί ως Μέλος επιλέγοντας ένα έγκυρο e-mail και κωδικό εισόδου. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει για την εγγραφή δεσμεύεται ότι είναι αληθινά, ότι δεν αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία και ότι είναι αυθεντικά.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διατηρήσει κρυφό τον κωδικό εισόδου για την δική του ασφάλεια και δεν δικαιούται αποζημίωσης από τον Ιστότοπο, τον Ίδρυτή ή τους Διαχειριστές. Σε περίπτωση που Μέλος υποπτευθεί τη χρήση του κωδικού εισόδου του από τρίτους πρέπει να ενημερώσει τους Διαχειριστές, όσο το δυνατόν συντομότερα. Απαγορεύεται κάποιος Χρήστης να δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο.

Ο Χρήστης που παραβιάζει με πρόθεση ή υπαιτιότητα τα παραπάνω, ευθύνεται αποκλειστικά για τις βλάβες ή τις ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στον Ιστότοπο, σε άλλους Χρήστες ή σε τρίτους και υποχρεούνται την αποζημίωσή τους.

Η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Οι Διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να μην δεχθούν την εγγραφή κάποιου χρήστη ή να ζητήσουν περισσότερα στοιχεία, ή ακόμα και να προβούν στην διαγραφή του, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.


Αποποίηση εγγυήσεων και ευθυνών

Οι Διαχειριστές και ο παρόν ιστότοπος δεν ευθύνονται, ούτε έχουν υποχρέωση αποζημίωσης, για ζημιές και ηθική βλάβη κάθε είδους που μπορεί να προκύψουν από την ηλεκτρονική επαφή (email, τηλέφωνα κτλ.), δηλαδή αγοράς ή πώλησης προϊόντων μεταξύ των συμμετεχόντων Χρηστών.

Η Ιστοσελίδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει ή να τερματίσει προσωρινά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες του, αιτιολογημένα ή αναίτια. Ως εκ τούτου ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση γι΄ αυτό, ακόμα και αν θεωρήσει ότι υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρησή του.

Εμείς δεν ευθυνόμαστε, ούτε δεσμευόμαστε για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των πληροφοριών, ούτε για την καταχώρηση ψευδών, ανακριβών στοιχείων, λαθών ή παραλείψεων που καταχωρούνται από τους Χρήστες, ή άλλου περιεχομένου με συνδέσμους ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτών. Συνεπώς όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και στον μέγιστο βαθμό ο Ιδρυτής ή/και οι Διαχειριστές αρνούνται όλες τις εγγυήσεις.

Οι Χρήστες εγγυώνται ότι το υλικό που αποστέλλουν και αναρτούν τους ανήκει, ή κατέχουν σχετική εξουσιοδότηση, και ελέγχουν όλα τα δικαιώματά του, ότι είναι ακριβές και αληθές, ότι δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσουν τους Διαχειριστές και όσους συνδέονται με την Ιστοσελίδα για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού αυτού.

Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα που αποδεδειγμένα σας ανήκουν, είτε από κάποιον Χρήστη είτε από την Ιστοσελίδα γενικότερα, αποστείλτε μας άμεσα στο ηλ. ταχυδρομείο [email protected], για την γνωστοποίηση στους Διαχειριστές.

Εμείς δεν ευθυνόμαστε, ούτε έχουμε υποχρέωση αποζημίωσης, ούτε δεσμευόμαστε για την συνεχή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει ή των ιστοσελίδων που αποτελούν συνέχεια αυτής με συνδέσμους, ούτε για σφάλματα, για τυχόν λάθη και παραλείψεις και κάθε είδους ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις αιτίες. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, για ποινές, συμπτωματικές ή επακόλουθες βλάβες, ή για κάθε απαίτηση εναντίον του Ιδρυτή, της Ιστοσελίδας και των Διαχειριστών από οποιαδήποτε τρίτη πλευρά, ή για οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπάρκεια στον ιστοτόπο.

Εμείς αποποιούμαστε των ευθυνών, και δεν έχουμε υποχρέωση αποζημίωσης, για ζημιές κάθε είδους και ηθική βλάβη, που οφείλονται από την χρήση του ιστοτόπου και από υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (άλλα sites, servers κλπ), μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, από ηλεκτρονικά μηνύματα που προέρχονται από τον ιστότοπο, από ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.

Εμείς αποποιούμαστε των ευθυνών, και δεν έχουμε υποχρέωση αποζημίωσης για ζημιές και ηθική βλάβη κάθε είδους, που οφείλονται σε τρίτους μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και από διαφημίσεις τρίτων που σχετίζονται με αθέμιτο ανταγωνισμό, παράνομη διαφήμιση, ανειλικρινή ή παραπλανητική και ψευδή διαφήμιση ή πληροφορίες που δεν ευσταθούν ή είναι ψευδείς, πνευματική ιδιοκτησία, και υπηρεσίες γενικότερα που παρέχονται μέσω τρίτων. Τα link σε άλλα site, διατίθενται για την διευκόλυνσή σας και δεν φέρουμε ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά.

Εμείς έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανά πάσα στιγμή και με την διακριτική μας ευχέρεια οποιεσδήποτε αναρτήσεις, διαφημίσεις, καταχωρήσεις, εφόσον κρίνεται ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρενοχλούν τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου που αναρτάται από τους Χρήστες αποτελεί προσωπικές τους απόψεις και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη των Διαχειριστών. Η Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των μηνυμάτων, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλου του υλικού και των μηνυμάτων που δημοσιεύονται.

Η Ιστοσελίδα διαθέτει το ηλ. ταχυδρομείο [email protected], όπου μπορεί ο κάθε Χρήστης που αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια, να ενημερώνει τους Διαχειριστές, ώστε να ελέγξουν τα καταγγελλόμενα και να παρέμβουν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.


Πνευματικά δικαιώματα

Στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνονται υλικό, εμπορικά σήματα και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, λογισμικό είναι πνευματικής μας ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια του δημιουργού του.

Από την στιγμή που κάποιος Χρήστης αναρτήσει κάποιο υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) στον παρόντα ιστότοπο, αυτομάτως παραχωρεί στους Διαχειριστές δικαιώματα αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, αποθήκευσης, διανομής, αντιγραφής και δημιουργίας παραγώγων για την προβολή τους, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ιστοτόπου καλύτερα, όπως οι Διαχειριστές κρίνουν. Ταυτόχρονα δίνετε την άδεια στους άλλους Χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Για πρακτικούς λόγους που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα του ιστοτόπου, ενδέχεται αν κάποιο μέλος κάνει ανάρτηση, να μην μπορεί να την διαγράψει ή να την επεξεργαστεί. Σε αυτή την περίπτωση μόνο οι Διαχειριστές μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τις αναρτήσεις αυτές και εφόσον κρίνουν ότι δεν δημιουργούν άλλα προβλήματα στον ιστότοπο ή σε τρίτους, το ταχύτερο δυνατό.

Για εμπορικά σήματα που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους, με σκοπό να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους ή τα προϊόντα τους δεν διεκδικούμε δικαιώματα, ούτε μπορούμε να συσχετιστούμε με αυτά και τους δικαιούχους τους.


Λειτουργία Υπηρεσίας

Τιμές

Οι τιμές των Προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα έχουν οριστεί από τους Πωλητές και η Ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραπλανητική, ανταγωνιστική ή μη, μη φορολογούμενη, και εκτός πλαισίων Ελληνικής και Διεθνούς νομοθεσίας και για οποιοδήποτε νόμισμα. Η μετατροπή και εμφάνιση των τιμών σε άλλα νομίσματα πραγματοποιείται με εσωτερικούς μηχανισμούς της Ιστοσελίδας, λαμβάνοντας υπόψιν δεδομένα κυρίως τρίτων, για στοιχεία όπως τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των ισοτιμιών αυτών και θα πρέπει να επιβεβαιώνετε πάντα τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες με μια αξιόπιστη εταιρεία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επαφή με Χρήστες, που μπορεί να επηρεαστεί από τυχόν αλλαγές σε αυτές τις τιμές. Για τις αναγραφόμενες τιμές Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πωλητής της συγκεκριμένης ανάρτησης. Εμείς δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος από τις αναγραφόμενες τιμές των Προϊόντων.

Αποστολή / Μεταφορά

Η Ιστοσελίδα δεν είναι υποχρεωμένη να αποστείλει, μεταφέρει, διακινήσει, παρακολουθεί την εξέλιξη αποστολής ή να επιβεβαιώσει την παραλαβή οποιουδήποτε Προϊόντος της Ιστοσελίδας στους παραλήπτες ή σε οποιονδήποτε. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους Χρήστες την οποιαδήποτε τυχόν επαφή μεταξύ τους, κατόπιν αποκλειστικής συνεννόησης μεταξύ τους, αποφασίζοντας τον τρόπο αποστολής / μεταφοράς χωρίς οποιαδήποτε είδους εμπλοκή, έγκριση ή ευθύνη της Ιστοσελίδας.

Τρόποι Πληρωμής

Η Ιστοσελίδα δεν επεμβαίνει και δεν παρακολουθεί τις τυχόν ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές και οι οποίες θα πρέπει εάν και εφόσον γίνονται μεταξύ των Χρηστών-Μελών που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα για Προϊόντα τα οποία είναι αναρτημένα να γίνονται πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε ή να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή μεταξύ των Χρηστών-Μελών της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης επιστροφής χρημάτων ή οικονομικής αξίωσης η οποία προκύπτει από ελλειπή ή παραπλανητική ή λανθασμένη ενημέρωση ή ηλεκτρονικά παραβιασμένη ανάρτηση των Μελών-Χρηστών που έχουν έρθει σε επαφή, Εμείς αποποιούμαστε πάσα ευθύνη.

Προϊόντα

Οι Διαχειριστές δεν υποχρεούνται να ελέγχουν τα πολυμέσα, περιγραφές, χαρακτηριστικά, τοποθεσία, ποσότητα, ποιότητα, υγειονομικές προδιαγραφές, ακεραιότητα, καθώς και την κατηγορία που τοποθετούνται τα Προϊόντα που προσφέρουν οι Πωλητές μέσω της Ιστοσελίδας. Τα προαναφερθέντα είναι αποκλειστική ευθύνη των Πωλητών και οι Διαχειριστές δικαιούνται την τροποποίηση αυτών, απενεργοποίηση ή διαγραφή, εφόσον αυτό απαιτηθεί και χωρίς απαραίτητη προειδοποίηση.

Τα προϊόντα που προσθέτει ένας παραγωγός πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν πρέπει να έχουν προσβλητικό ύφος και άσεμνο περιεχόμενο οι περιγραφές, οι σχετικές τους φωτογραφίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο τα συνοδεύει. Τα προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν δεδομένα που αναφέρονται σε άλλα προϊόντα ή να παραπέμπουν σε άλλους ιστοτόπους. Επιτρέπεται μόνο η εισαγωγή εμφωλευμένων πολυμέσων μέσω υπερσυνδέσμων με περιεχόμενο που συμφωνεί με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Στα δεδομένα ενός προϊόντος, δεν επιτρέπεται η προβολή στοιχείων άλλων προϊόντων ή ίδιου προϊόντος με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια επιθυμία, ο Πωλητής οφείλει να εισάγει νέο προϊόν στο σύστημα με τα διαφορετικά επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποσότητες και άλλα δεδομένα. Επίσης, τα δηλωθέντα χαρακτηριστικά που ορίζουν οι Πωλητές για τα αντίστοιχα προϊόντα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή, όπως και η τοποθέτηση τους στις αντίστοιχες κατηγορίες. Στην περίπτωση που κάποιο χαρακτηριστικό ή κατηγορία δεν υπάρχει, ώστε να ταυτοποιηθεί πλήρως ένα προς καταχώρηση προϊόν, δεν προβλέπεται η εισαγωγή αυτού στο σύστημα και ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει τους Διαχειριστές στο [email protected], αντί να πραγματοποιηθεί καταχώρηση με λανθασμένα γνωρίσματα. Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν, απενεργοποιούν ή τροποποιούν τέτοιου είδους προϊόντα ή ακόμα και λογαριασμούς με επανειλημμένες παράτυπες δράσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους. Για όλες τι παραπάνω ενέργειες (διαγραφή, απενεργοποίηση λογαριασμών ή τροποποίηση Προϊόντος), Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε καμία οικονομική αποζημίωση για τυχόν αγωγές που μπορεί να προκύψουν.

Πωλητές

Ενημερωθείτε για τη νομοθεσία που ισχύει, πριν καταχωρήσετε την δραστηριότητά σας και το προϊόν σας.

Η ευθύνη της απόφασης να καταχωρήσετε την δραστηριότητά σας ή την επιχείρησή σας και τα προϊόντα σας ή να προχωρήσετε σε μια πώληση είναι δική σας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τη νομοθεσία που ισχύει πριν κάνετε οποιαδήποτε καταχώρηση ή πώληση.

Σε αυτό μπορείτε να συμβουλευτείτε το λογιστή σας, το δικηγόρο σας, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Οι Διαχειριστές δεν υποχρεούνται να ελέγχουν τα πολυμέσα, περιγραφές, τοποθεσία των Προμηθευτών (ή των παραγωγικών τους μονάδων) της Ιστοσελίδας. Τα προαναφερθέντα είναι αποκλειστική ευθύνη των Προμηθευτών και οι Διαχειριστές δικαιούνται την τροποποίηση αυτών, απενεργοποίηση ή διαγραφή, εφόσον αυτό απαιτηθεί και χωρίς απαραίτητη προειδοποίηση.

Παράλληλα, ως Διαχειριστές, προτρέπουμε τους Χρήστες να μας ενημερώνουν σε περίπτωση που ένας Προμηθευτής δεν τηρεί τους Όρους & Προϋποθέσεις, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την συμμόρφωση αυτού, στέλνοντας στο [email protected]. Σκοπός είναι η διατήρηση μιας άρτιας λειτουργίας της Ιστοσελίδας με αξιόλογα Μέλη και Προϊόντα.

Ο εκάστοτε Πωλητής οφείλει να συμμορφώνεται με ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν πρέπει να έχουν προσβλητικό ύφος και άσεμνο περιεχόμενο οι περιγραφές, το εταιρικό/επίσημο όνομα, οι σχετικές τους φωτογραφίες, αλλά και οποιοδήποτε δεδομένο συνοδεύει το λογαριασμό του. Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν, απενεργοποιούν ή τροποποιούν τέτοιου είδους λογαριασμούς με παράτυπες δράσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

Λειτουργία Ιστοσελίδας

Εμείς δεν εγγυώμαστε με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση το σχεδιασμό, τη διάταξη ή την διαμόρφωση του δικτυακού τόπου και τις υπηρεσίες που διαθέτει ή να προσθέσει νέες υπηρεσίες, χωρίς καμία προειδοποίηση.


Σκοπός

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό να δίδεται η δυνατότητα στους Χρήστες να προωθούν ή να αναζητούν προϊόντα. Από την Ιστοσελίδα διαδίδονται μέσω διαδικτύου και πιθανόν άλλων μέσων αν διατίθενται, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις που υποβάλουν οι Χρήστες. Η ευθύνη για την ποιότητα, την διαθεσιμότητα και την νομιμότητα των προϊόντων και οποιασδήποτε συναλλαγής γίνεται μεταξύ των Χρηστών, ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς και Εμείς δεν ευθυνόμαστε και δεν εκπροσωπούμε τους συναλλασσόμενους Χρήστες, ούτε τους Αγοραστές, ούτε τους Πωλητές. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού Χρηστών ή διαγραφής Μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.