Privacy policy

Terms & Conditions are available only in Greek language. Please translate before start using website.

Εισαγωγή

Όπου "ΓΚΠΔ", είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)

Όπου "Βάσεις Δεδομένων", είναι οι βάσεις δεδομένων (databases) που φιλοξενούνται σε διακομιστές, οι οποίες βάσεις δεδομένων είναι απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Οι διακομιστές που φιλοξενούν αυτές τις βάσεις δεδομένων είναι συμμορφωμένες με τον ΓΚΠΔ.

Το Delicrop.com δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των πελατών του και λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του την υποχρέωσή του ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους.

Στην παρούσα πολιτική ορίζονται τα εξής:

- Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστοτόπου

- Απο πού λαμβάνουμε τα δεδομένα

- Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα

- Πώς και πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα

- Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

- Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα

- Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

- Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Για να επιτύχουμε την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουμε αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας με τα μέλη του ιστοτόπου, διατηρούμε δεδομένα του κάθε μέλους όπως: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, κωδικό, επιθυμητή λίστα, πόλη, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εγγραφής, ip. Δεδομένα από τα προαναφερθέντα (όπως ο κωδικός) είναι σε ειδική κρυπτογραφημένη κατάσταση για ενίσχυση της ασφάλειας τους. Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των Μελών απαιτείται αυστηρά να είναι σύμφωνοι με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας και ως απόδειξη της ψηφιακής υπογραφής αυτών είναι ορισμένα από τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Οι παραγωγοί διαθέτουν επιπλέον δεδομένα όπως  μεθόδους πληρωμής και αποστολής, εταιρική επωνυμία, την ημερομηνία που ο λογαριασμός τους αναβαθμίστηκε σε επαγγελματικό, δεδομένα που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις παραγωγικές μονάδες.

Επιπλέον διατηρούμε δεδομένα των συνδρομών που συμφωνούν να αποκτήσουν τα Μέλη μας, προκειμένου να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα.

Για την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας, οι Χρήστες παρέχουν με την θέλησή τους προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα κατά την εγγραφή τους, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να επικοινωνεί ο ιστότοπος μαζί τους.

Τα στοιχεία που συλλέγει ο ιστότοπος είναι email, ονοματεπώνυμο, φύλο, γεωγραφική τοποθεσία (χώρα, νομός, πόλη), τηλέφωνο, cookies, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ips) και άλλο περιεχόμενο, που δημιουργούν σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τα προϊόντα τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα.


Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνονται προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP κατά την πλοήγηση για τους εξής λόγους:

- Τεχνικούς λόγους των συστημάτων της Ιστοσελίδας (server, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά.)

- Λόγους ασφαλείας: αντιμετώπιση απειλών και κακόβουλων χρήσεων με τρόπο που μπλοκάρεται ο επίδοξος εισβολέας


Σημαντική ενημέρωση περι IP:

Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα από τον ΓΚΠΔ (GDPR) για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων για ειδικούς σκοπούς υπό συγκεκριμένες συνθήκες:

Recital 49 (excerpt)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που είναι αυστηρά αναγκαία και ανάλογη για τους σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, δηλαδή της ικανότητας ενός δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών να ανθίσταται, σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης, σε τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες μέσω των εν λόγω δικτύων και συστημάτων, ή που προσφέρονται από δημόσιες αρχές, από ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), από ομάδες παρέμβασης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών (CSIRT), από παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και από παρόχους τεχνολογιών και υπηρεσιών ασφάλειας, αποτελεί έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, λόγου χάρη, την αποτροπή ανεξουσιοδότητης πρόσβασης σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διανομής κακόβουλων κωδικών και την παύση επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας» και ζημιών σε συστήματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παράλληλα , τα δεδομένα διατηρούνται κρυφά, ασφαλισμένα και - με μηνιαία κυκλική αντικατάσταση στα αρχεία καταγραφής του server σε όλους τους τομείς (domain) και υποτομείς (subdomain) - μέγιστο χρόνο διατήρησης ενός (1) χρόνου στα αρχεία καταγραφής (πλοήγησης) στον ιστότοπο.

Επίσης, κρίνεται άκρως επικίνδυνη και παράνομη η κατοχή δυναμικών διευθύνσεων IP όταν:

- ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διαθέτει ένα "νόμιμο μέσο" για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες που κατέχει ο ISP προκειμένου να εντοπίσει το άτομο.
- υπάρχει ένα άλλο μέρος (όπως  Internet Service Providers "ISPs" ή αλλιώς Πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου)  που μπορεί να συνδέσει τη δυναμική διεύθυνση IP με την ταυτότητα ενός ατόμου.

Στην πραγματικότητα, ο ιστότοπος και οι Διαχειριστές δεν έχουν τη νομική εξουσία να αναγκάσει τον σχετικό ISP να αποκαλύψει επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό του χρήστη, άρα τα δεδομένα στα χέρια των Διαχειριστών και του Ιστοτόπου δεν είναι ταυτοποιήσιμα. Επίσης εφόσον η διαχείριση και η φιλοξενία του ιστοτόπου πραγματοποιείται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα και Γερμανία αντίστοιχα)  οι Ευρωπαϊκοί ISPs είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ.

Επίσης α νεξάρτητα αν υπάρχει νομική εξουσία, η πρόσβαση  σε πληροφορίες συνδρομητή που σχετίζεται με δυναμική διεύθυνση IP απαιτεί εντολή δικαστηρίου, διαφορετικά θεωρείται παράνομη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση ή επιθυμία για αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζεται με τη δυναμική διεύθυνση ip από κανένα πρόσωπο ή μηχανισμός που σχετίζεται με τον ιστότοπο.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.


Υπηρεσίες που παρέχονται είναι

Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα:

Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους ενδέχεται να εκτίθενται με τη συγκατάθεση τους κατά την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και της πολιτικής απορρήτου κατά την εγγραφή και χρήση της υπηρεσίας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί το αίτημα προσφοράς ή/και ζήτησης εργασίας με σκοπό την εφικτή επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών-Μελών, που ενδεχομένως να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος διαχειρίζεται την υπηρεσία "Θέσεις Εργασίας", αποθηκεύουμε επιπλέον δεδομένα, όπως οι ειδικότητες που αναζητούν ή προσφέρουν και όποια στοιχεία αφορούν την περιγραφή, τοποθεσία, τα οποία είναι διαθέσιμα δημόσια, προκειμένου να επιτευχθεί ο λόγος δημιουργίας της υπηρεσίας, που είναι η προώθηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Μαζί με τα παραπάνω, δημοσιεύονται και το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, επάγγελμα και ημερομηνίες που αφορούν την δημιουργία και επεξεργασία του αιτήματος προσφοράς ή ζήτησης από το Μέλος.

Λογαριασμός Παραγωγού ή Επαγγελματικός Λογαριασμός

Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους εκτίθενται προς όλους, με τη συγκατάθεση τους, κατά την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και της πολιτικής απορρήτου κατά την εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού και χρήση της υπηρεσίας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η επαγγελματική τους δραστηριότητα και πρόθεση.

Στην περίπτωση του Παραγωγού και προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία ο κύριος στόχος της ιστοσελίδας που είναι η άμεση επικοινωνία των ενδιαφερόμενων χρηστών με παραγωγούς για τα προϊόντα που παράγουν, προβάλλονται δημόσια τα δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, εταιρική επωνυμία, ημερομηνία κατά την οποία αναβαθμίστηκε σε Παραγωγό στην ιστοσελίδα. Με λίγα λόγια συμφωνούν στην προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων που παράγουν, την τοποθεσία που βρίσκονται οι μονάδες παραγωγής τους, οι απαραίτητοι τρόποι επικοινωνίας, αλλά και οι μέθοδοι αποστολής και πληρωμής που έχουν επιλέξει.

Παρακολούθηση προϊόντων από τους παραγωγούς τους

Μετά από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι Παραγωγοί βρίσκονται σε θέση να παρακολουθούν τον αριθμό των προβολών των προϊόντων που έχουν καταχωρήσει, σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα των πλοηγών.

Περιοχή Διαφημίσεων

Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους ενδέχεται να εκτίθενται με τη συγκατάθεση τους κατά την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και της πολιτικής απορρήτου κατά την εγγραφή και χρήση της υπηρεσίας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί το διαφημιζόμενο περιεχόμενο, οι ενέργειες και οι προθέσεις του Μέλους. Μετά από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι Συνεταίροι βρίσκονται σε θέση να παρακολουθούν τον αριθμό των προβολών των banner που έχουν ορίσει, σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δεδομένα των πλοηγών.

Περιοχή Υποστήριξης

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών με τον ιστότοπο είναι απόρρητη. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να διαβιβάσουμε το μήνυμα μετά από δικαστική κλήτευση ή στην δικαιοσύνη στην περίπτωση που θίγει τον ιστότοπο, τους διαχειριστές ή άλλους χρήστες, ώστε να προστατευτούμε ως διαχειριστές και να προστατεύσουμε αντίστοιχα την ιστοσελίδα και τους χρήστες της. Για περαιτέρω διερεύνηση το IP address σας μπορεί να αποτελέσει μέρος έρευνας.

Μηχανή αναζήτησης

Κατά τη χρήση της μηχανής αναζήτησης συλλέγουμε δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς που μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται η γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους, με αφορμή την προώθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δεδομένα των πλοηγών. Κυρίως για το τι αναζητήθηκε, τη χρονική περίοδο και την τοποθεσία στόχευσης.

Social Tracking

Προς επέκταση της προηγούμενης πρότασης, συλλέγονται δεδομένα τα οποία προέρχονται από τις κοινοποιήσεις των προϊόντων του ιστοτόπου από τους χρήστες (παραπομπές), χωρίς να κοινοποιούνται ενδεχόμενα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που πλοηγούνται.

Προώθηση προϊόντων:

Ενδέχεται ορισμένα προϊόντα να συμμετάσχουν σε διαφημίσεις τρίτων δικτύων (όπως κοινωνικά δίκτυα), προκειμένου να γίνει η προώθηση τους και προβολή σε υποψήφιους ενδιαφερόμενους καταναλωτές.

Παρόλα αυτά οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του, αν το επιθυμεί.

Ενημερωτικά Δελτία

Ο Χρήστης εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει σε ενημερωτικά δελτία, δύναται να εγγραφεί από τις φόρμες που προβάλλονται στον ιστότοπο, είτε είναι Μέλος είτε όχι. Ακόμα, τα Μέλη μπορούν να εγγραφούν στα ενημερωτικά δελτία και από την διαχείριση του λογαριασμού τους, στην επιλογή "Ενημερωτικά Δελτία". Έχει τη δυνατότητα να απεγγραφεί απο τις λίστες ενημερωτικών δελτίων από τις επιλογές που παρέχονται στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου που παραλαμβάνει, είτε αν είναι Μέλος, μέσα από την διαχείριση του λογαριασμού τους, στην επιλογή "Ενημερωτικά Δελτία". Στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων γνωστοποιείται το ηλ. ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου και ενδέχεται και το ονοματεπώνυμο του. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης είναι σε θέση να ενημερώνει τα στοιχεία του μέσα από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων, αλλά και να προσθέτει επιπλέον προσωπικά δεδομένα με δική του ευθύνη.

Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους που εισέβαλαν στο σύστημα, παρά τις δικλείδες ασφαλείας που παρέχονται, δεν αποτελεί ευθύνη της Ιστοσελίδας ή των Διαχειριστών.

Οι Διαχειριστές δεσμεύονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών της Ιστοσελίδας. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες Μελών σε τρίτα μέρη, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία ή λόγω ανωτέρων παραγόντων, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντα με την συγκατάθεση του Χρήστη-Μέλους (περιπτώσεις όπως υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων).

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού σας και τον περιορισμό πρόσβασης στις υποστηριζόμενες Συσκευές, για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό σας.


Απο πού συλλέγουμε τα δεδομένα

Ο Ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα πάντα με την συγκατάθεση του Χρήστη-Μέλους.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

- η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος στον Ιστότοπο.

- χρήση και διαχείριση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ιστότοπο.

- εγγραφή χρήστη στα ενημερωτικά δελτία.

- κατά την πλοήγηση των μελών, ενώ σε περίπτωση επισκέπτη τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα.

- κατά την παραπομπή από εξωτερικές πηγές, όπως κοινωνικά δίκτυα. Τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα σε περιπτώση επισκέπτη.


Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα

- Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε σε σχέση με την ενίσχυση του.

- Επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν την ομαλότητα λειτουργίας του Ιστοτόπου: Περιπτώσεις μη τήρησης όρων χρήσης και προϋποθέσεων. Αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μπορούν να εξαιρεθούν.

- Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων.

- Επικοινωνία με τα τμήματα Εξυπηρέτησης Χρηστών-Μελών (όπως Εμπορία και Διαφήμιση, Έρευνα και ανάπτυξη, Τμήμα Συμμόρφωσης κ.ά.): Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψιν, εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε, με την πάροδο του χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των Χρηστών μας, καθώς και τη χρήση του ιστοτόπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και κενών ασφαλειών του ιστοτόπου. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη, εφόσον δεν είναι Μέλος ή περιηγείται ως επισκέπτης.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα πλοήγησης επισκέψεων σε προϊόντα και προφίλ παραγωγών, επιλεγμένη τοποθεσία αναζήτησης, επιλεγμένη γλώσσα προβολής, δεδομένα και αποτελέσματα από τη χρήση μηχανής αναζήτησης, προκειμένου να λειτουργήσουν υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του ιστοτόπου αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.

- Ανίχνευση ύποπτων ψηφιακών αιτημάτων και κινήσεων από εσωτερικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών με τη μέγιστη ασφάλεια που προσφέρουν τα μέσα που χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι προγραμματιστές και οι αρμόδιοι ασφαλείας του ιστοτόπου.

- Ανίχνευση δυσλειτουργιών του ιστοτόπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

- Λειτουργία σχετικών υπηρεσιών του ιστοτόπου που εκμεταλλεύονται δεδομένα τα οποία προέρχοναι από τις κοινοποιήσεις των προϊόντων από τους χρήστες, χωρίς όμως να κοινοποιούνται τα δεδομένα των Μελών που πλοηγούνται.

Σε καμία περίπτωση δεν εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Παράδειγμα χρήσης είναι ο υπολογισμός των επισκέψεων στα προϊόντα ή/και στα προφίλ των παραγωγών, προκειμένου ο Παραγωγός να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των προϊόντων που έχει καταχωρήσει στον Ιστότοπο.


Πώς και πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα

Τα δεδομένα που αφορούν τους Χρήστες-Μέλη αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με τον Ιστότοπο και διατηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας (ασφαλισμένα) για περιπτώσεις απώλειας δεδομένων και σε περίπτωση ολοκληρωτικής δυσλειτουργίας των Διακομιστών που φιλοξενείται η ιστοσελίδα. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι διαθέσιμα μόνο στον Ιδρυτή της ιστοσελίδας και αντίγραφα ασφαλείας με δεδομένα διατηρούνται για 1 μήνα. Επομένως σε περίπτωση απεγγραφής χρήστη, η διαγραφή από τις εν ενεργεία βάσεις δεδομένων γίνεται άμεσα, ενώ λόγω της δύσκολης και περίπλοκης ανάκτησης των δεδομένων μέσα από τα πολυάριθμα και ασφαλισμένα με κωδικό αντίγραφα ασφαλείας, η διαγραφή των δεδομένων γίνεται αναπόφευκτη, εφόσον βρισκόμαστε εντός του 1 μήνα που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ. Επίσης, για ιδιαίτερους λόγους και μόνο, μπορεί να γίνει επέκταση για δύο μήνες επιπλέον η διαδικασία της διαγραφής, όπως δίδεται το δικαίωμα σύμφωνα με τον.


Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

- Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ασφαλισμένα με ισχυρούς κωδικούς, τους οποίους έχει στην διάθεση του μόνο ο Ιδρυτής του Delicrop.com.

- Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer - Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο.

- Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του λογαριασμού σε πάνω απο μια συσκευές, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε την ασφάλεια πάνω στα δεδομένα συνεδρίασης που χρησιμοποιούν τα μέλη του ιστοτόπου. Αυτό σημαίνει ότι σε ενδεχόμενη είσοδο από κάποια συσκευή, δεν παραμένει συνδεδεμένη καμία άλλη από τις παρελθοντικές/προγενέστερες συσκευές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

- Επιπρόσθετες μέθοδοι ασφαλείας των τεχνικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου και του Διακομιστή.

Τα δεδομένα (βάσεις δεδομένων) και ο κύριος Διακομιστής βρίσκονται στην Γερμανία και η διαχείρηση αυτών γίνεται στην Ελλάδα. Ενδεχόμενοι Χρήστες-Μέλη μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα και η χρήση του Ιστοτόπου απευθύνεται σε όλους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που κάποιος Χρήστης-Μέλος "μπλοκάρεται", για οποιοδήποτε λόγο κρίνεται απαραίτητο απο τους Διαχειριστές και κυρίως για λόγους ασφαλείας.


Κοινή χρήση

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

- Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου.

- Νομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από τη σύμβασή μας μαζί σας.

Όταν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία τους από εμάς και να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απεγγραφή» που υπάρχει στον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο.

Η ενέργεια αυτή οδηγεί στην εξ' ολοκλήρου διαγραφή των δεδομένων σας, προσωπικά ή μη, εκτός από το ιστορικό πλοήγησης που τα προσωπικά σας δεδομένα μετατρέπονται σε ανώνυμα. Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την διαγραφή σας θα αφαιρεθούν όλα τα δικαιώματα που έχετε στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες. Μαζί με τα δεδομένα σας, οποιαδήποτε συνδρομή, ψηφιακό συμβόλαιο ή άλλο δικαίωμα διαθέτετε σχετικά με τον ιστότοπο, θα διαγραφούν οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς την δυνατότητα επαναφοράς ή άλλης ενέργειας, εφόσον πλέον δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης ή διασταύρωσης με οποιοδήποτε δεδομένο έχει σχέση με εσάς.


Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων

Δεν έχει οριστεί επίσημα ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ»), εφόσον για το έργο δεν απασχολούνται άτομα/προσωπικό άνω του ορίου που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και προϋποθέσεων, προκειμένου να διατηρηθούν με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα, επιτυγχάνεται με την συμβολή του Ιδρυτή του έργου, ο οποίος κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις ανάπτυξης, σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων διαδικτύου, ο οποίος επιβλέπει τη συμμόρφωση με τη παρούσα πολιτική.


Τα δικαιώματα σας

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

- Μπορείτε να κάνετε επισκόπηση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία διατηρούμε από την επιλογή "Τα προσωπικά μου δεδομένα" που βρίσκεται εντός της διαχείρισης του λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Συμμόρφωσης ή τους Διαχειριστές προκειμένου να εμπλουτισθεί η επισκόπηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέλους και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προσωπικών δεδομένων.

- Μπορείτε να κάνετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχεται, μέσω της διαχείρισης του λογαριασμού και της επιλογής "Απεγγραφή", η δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

- Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, σε περίπτωση που το αίτημα σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό ή βρίσκεται εκτός του ΓΚΠΔ.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης ενός αιτήματος ορίζεται ο ένας μήνας και σε ειδικές περιπτώσεις παρατείνεται επιπλέον 2 μήνες όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ.


Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση απορρήτου θα σας κοινοποιούνται μέσω email ή ειδοποίησης στον ιστότοπό μας.


Επικοινωνία και Αναφορές

Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες εταιρίες αποστολής μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι οποίες είναι ήδη συμμορφωμένες με τον ΓΚΠΔ.

Όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και τους αρμόδιους του ιστοτόπου, αλλά και από ενδεχόμενες αναφορές από χρήστες προς τα αρμόδια τμήματα του ιστοτόπου, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), οι οποίες φιλοξενούνται σε συγκεκριμένες Εταιρίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των μηνυμάτων και την διαθεσιμότητα σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ιστοτόπου. Ακόμα, για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της παραλαβής αυτών των μηνυμάτων, ταυτόχρονα διατηρούμε τα δεδομένα επικοινωνίας/αναφορών στις Βάσεις Δεδομένων μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως από ticketing systems (συστήματα εισιτηρίων - διευθυνσιολόγηση μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου). Οι εταιρίες για το email hosting είναι ήδη συμμορφωμένες με την ΓΚΠΔ και προς το παρόν έχουν έδρα Ελληνική.


Πολιτική διατήρησης δεδομένων

Χρονικό διάστημα

Τα προσωπικά δεδομένα θα βρίσκονται στις Βάσεις Δεδομένων όσο το έργο βρίσκεται εν ενεργεία και

1) Δύο (2) χρόνια από το τελευταίο χρονικό στιγμιότυπο που έγινε η είσοδος Μέλους

ή

2) Έως ότου το Μέλος δεν έχει αποφασίσει τη διαγραφή του ή ανάκληση των όρων συνολικά.


Περιπτώσεις παραβίασης ή κακόβουλης χρήσης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή ενέργειες.

Οφείλουμε, εφόσον συνειδητοποιηθεί η παραβίαση, να ενημερώσουμε τις σχετικές Αρχές Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών. Παράλληλα σε αυτό το διάστημα θα γίνεται εκτίμηση της επιχείρησης παραβίασης, εφόσον είναι δυνατό και τα αποτελέσματα αυτά πρόκειται να γνωστοποιηθούν στις Αρμόδιες Αρχές.Διαφημίσεις

- Στον ιστότοπο προβάλλονται διαφημίσεις, οι οποίες ΔΕΝ συνοδεύονται από cookies, απ' όπου και αν αυτές προέρχονται.
Οι διαφημίσεις αυτές έχουν μη προσωποποιημένo/εξατομικευμένο χαρακτήρα (non-personalized ads) και ενα μέρος αυτών προέρχονται απο τρίτους  (π.χ. AdSense της Google).
Σε περίπτωση που οι διαφημίσεις ενδέχεται να αποκτήσουν προσωποποιημένο χαρακτήρα, τότε θα ισχύσουν/εφαρμοστούν ΜΟΝΟ σε περίπτωση συγκατάθεση σας, καθώς θα χρειαστεί χρήση ανάλογων cookies.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε στην προβολή των μη προσωποποιημένων διαφημίσεων (που δεν είναι απαραίτητη η χρήση επιπρόσθετων cookies).

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

- Χρησιμοποιούμε "πρώτου βαθμού" cookies  προκειμένου ο φυλλομετρητής του Χρήστη να "θυμάται" πληροφορίες (όπως επιθυμητή γλώσσα, νόμισμα, κλάσεις βάρους και όγκου, δεδομένα αναγνώρισης συνδεδεμένου χρήστη - login).

- Χρησιμοποιούμε "τρίτου βαθμού" που ορίζονται από την υπηρεσία CloudFlare για τον εντοπισμό αξιόπιστης επισκεψιμότητας ιστού. Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού και δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare. Τα cookies εκείνα κρίνονται απαραίτητα. Δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του ιστοτόπου.
Τι κάνουν αυτά τα cookies;  -  Μπορώ να τα απενεργοποιήσω;
Είναι ουσιώδη για να λειτουργήσει ο ιστότοπος ή μια δεδομένη λειτουργικότητα αλλά και για την ασφάλεια και ενίσχυση της απόδοσης του ιστότοπου και κρίνονται απαραίτητα.

- Στον ιστότοπο προβάλλονται διαφημίσεις, οι οποίες ΔΕΝ συνοδεύονται από cookies, απ' όπου και αν αυτές προέρχονται. Οι διαφημίσεις αυτές έχουν μη προσωποποιημένo/εξατομικευμένο χαρακτήρα (non-personalized ads).

- Δεν κρίνεται απαραίτητη η αυτόματη προβολή του σχετικού cookie popup κατά την εισαγωγή στον ιστότοπο, διότι τα cookies ως προεπιλογή περιορίζονται στην "περίοδο σύνδεσης".

- Τα cookies ως προεπιλογή περιορίζονται στην "περίοδο σύνδεσης" (session cookies), που σημαίνει ότι σε περίπτωση αποχώρησης από τον φυλλομετρητή, τα cookies δεν παραμένουν στην συσκευή του Χρήστη. Δίνουμε την δυνατότητα στους Χρήστες να μπορούν να μετατρέψουν τα προσωρινά cookies σε μόνιμα (persistent cookies) στην συσκευή τους, προκειμένου να μην επιβαρύνεται (ο Χρήστης) με επαναρύθμιση των προτιμήσεων (γλώσσα, νόμισμα κ.ά.), τα οποία παραμένουν στον φυλλομετρητή του χρήστη για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, που δεν ξεπερνάει το 1 έτος.

- Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη και δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στις συσκευές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

- Η δυνατότητα μονιμοποίησης και έγκρισης γίνεται έπειτα από συγκατάθεση του Χρήστη. Παρέχεται η δυνατότητα επαναπροβολής του σχετικού ειδοποιητικού πλαισίου (cookie popup) πατώντας στο ανάλογο εικονίδιο cookie (μπισκότο) στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας, στο οποίο μπορεί ο Χρήστης να αναθεωρήσει την επιλογή του. Σε περίπτωση διαφυγής του ειδοποιητικού πλαισίου χωρίς κάποια ενέργεια, οι ρυθμίσεις παραμένουν ως έχουν.

- Σε κάθε προβολή σελίδας του ιστοτόπου, επιχειρούμε έλεγχο στο σύνολο των cookies, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μόνο των εξουσιοδοτημένων και απαραίτητων cookes.

Ενδεχόμενη χρήση αρχείων cookies (λίστα)

currency Απαραίτητο πρώτου βαθμού απομνημόνευση ρύθμισης προτιμώμενου νομίσματος χρήστη
language Απαραίτητο πρώτου βαθμού απομνημόνευση ρύθμισης προτιμώμενης γλώσσας χρήστη
weight Απαραίτητο πρώτου βαθμού απομνημόνευση ρύθμισης προτιμώμενης κλάσης βάρους χρήστη
capacity Απαραίτητο πρώτου βαθμού απομνημόνευση ρύθμισης προτιμώμενης κλάσης χωρητικότητας χρήστη
timezone Απαραίτητο πρώτου βαθμού χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η ζώνη ώρας του χρήστη προκειμένου να εκτυπώνεται η κατάλληλη μορφή ώρας σε σχετικά σημεία του ιστοτόπου (απευθύνεται κυρίως σε μη συνδεδεμένους χρήστες)
OCSESSID Απαραίτητο πρώτου βαθμού χρήση για επικοινωνία συνεδρίας με γλώσσα προγραμματισμού
__cfduid Απαραίτητο τρίτου βαθμού χρήση για ενίσχυση ασφάλειας του ιστοτόπου και υπηρεσιών caching από Cloudflare (Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού, δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του ιστοτόπου)
cf_use_of Απαραίτητο τρίτου βαθμού χρήση για ενίσχυση ασφάλειας του ιστοτόπου και υπηρεσιών caching από Cloudflare (Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού, δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του ιστοτόπου)

* Δεν χρησιμοποιούμε και δεν επιτρέπουμε χρήση cookies πέρα των άνωθεν. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί cookie πέραν της παραπάνω λίστας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα προκειμένου να προβούμε σε ανάλογες δράσεις, διότι ενδέχεται να επιχειρείται κακόβουλη χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών.Σε περίπτωση διαφωνίας τα απαραίτητα cookies περιορίζονται σε "περίοδο σύνδεσης".
Σε περίπτωση  συμφωνίας τα απαραίτητα cookies παραμένουν στο φυλλομετριτή προκειμένου να διατηρηθούν οι προτιμήσεις σε επόμενες επισκέψεις .


Πώς να ελέγχετε τα cookies;
 

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.  Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς οι ίδιοι ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, καθώς ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες.